Vierumäen kyläkysely 2023: Tyytyväisyys Vierumäellä kasvanut merkittävästi

Aavehallin sali täynnä ihmisiä pöydissä viettämässä puurojuhlaa.

Vierumäen kylällä on ollut käynnissä vuosina 2022-2023 Vetovoimainen Vierumäki-hanke, jonka yhtenä tavoitteena on ollut parantaa kylän veto- ja pitovoimaa. Hankkeen aikana viestintää on lisätty merkittävästi ja tapahtumien määrää kasvatettu. Kylän ajankohtaisista asioista ja taphtumista tiedotetaan entistä kattavammin. Lisäksi kyläyhdistys on toteuttanut erilaista harrastustoimintaa syksyllä 2023.

Vetovoimainen Vierumäki -hanke parantanut selkeästi Vierumäen pitovoimaa

Hankkeen vaikutus näkyy kyläkyselyn tuloksissa selvästi: Tyytyväisyys on lisääntynyt, omalla kylällä nähdään enemmän vahvuuksia ja vähemmän heikkouksia kuin ennen ja oma tulevaisuus kylällä nähdään entistä pidemmälle. Vuoden 2023 kyselyyn vastaajamäärä kasvoi 69->103 vastaajaan. Vertailukelpoisten lukujen saamiseksi tulokset ovat vertailudioissa suhteutettu vastaajamääriin.

Vuoden 2023 kyläkyselyssä yhä useampi vastaaja näki Vierumäellä enemmän erilaisia vahvuuksia. Luonnon Vierumäen vahvuudeksi koki selkeästi isompi osa vastaajista kuin aiemmin (Kuvio 1). Selkeästi aiempaa useampi näki vahvuuksiksi myös oman päiväkodin, harrastusmahdollisuudet, julkisen liikenteen, yhteisöllisyyden ja kylän tapahtumat.

Kuvio 1: Vierumäen vahvuudet. Vierumäen kyläkysely 2021 & 2023.

Vuonna 2023 heikkouksia koettiin olevan kylällä taas selkeästi aiempaa vähemmän (Kuvio 2). Tulevaisuuteen suhtaudutaan luottavaisemmin ja esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien puutetta tai melua ei koeta niin suuriksi heikkouksiksi kuin aiemmin. Asiat jotka koetaan huolestuttavaksi ovat kuitenkin pysyneet pääsääntöisesti samassa järjestyksessä kuin vuoden 2021 kyläkyselyssä, vaikka aiempaa harvempi niistä huolta vuoden 2023 kyselyssä kantoikaan.

Kuvio 2: Vierumäen heikkoudet. Vierumäen kyläkysely 2021 & 2023

Harrastusmahdollisuuksia kaivattiin edelleen lisää, mutta vähemmän kuin edellisen kyselyn aikana (Kuvio 3). Kyselyssä 38% vastaajista kaipasi kylälle lisää aikuisten ohjattua liikuntaa ja 25% vastaajista lasten ohjattua liikuntaa. Liikuntaharrastuksen kaipuu korostui muutenkin kyselyssä, sillä neljästä eniten toivotusta harrastusmahdollisuudesta liikunta oli mainittu kolmessa. Vastaajista 31% oli tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen eikä kaivannut enempää harrastusmahdollisuuksia.

Kuvio 3: Harrastusmahdollisuuksien puute kylällä. Vierumäen kyläkysely 2021 & 2023.

Vastaajat tyytyväisiä arkeen Vierumäellä

Tulevaisuudestaan Vierumäellä epävarmojen osuus on kyselyiden välillä laskenut ja yhä useampi, jopa 66% vastaajista, näkee asuvansa alueella vielä ainakin viiden vuoden päästä. Vastaajat ovat pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä arkeensa Vierumäellä (Kuvio 4). Vastaajista alle 3% oli jonkin verran tyytymättömiä arkeen Vierumäellä, erittäin tyytymätön ei ollut kukaan. 75% vastaajista oli jonkin verran tai erittäin tyytyväisiä arkeensa.

Kuvio 4: Kuinka tyytyväinen olet arkeesi Vierumäen kylässä. Vierumäen kyläkysely 2023.

Vierumäellä arvostetaan sujuvaa ja vaivatonta arkea lähellä ihmisiä ja kuitenkin omassa rauhassa luonnon keskellä. Keskeiset palvelut löytyy kylältä ja muutenkin palveluiden koetaan olevan kohtuullisen matkan päässä. Oma koulu ja päiväkoti koettiin tärkeiksi.

Vastaajat kokevat Vierumäellä olevan yhteisöllistä toimintaa ja apua saa hyvin pyydettäessä. “Pieni kylä suurella sydämellä lähellä kaikkea” oli erään vastaajan tiivistys alueesta. “Kehittyvä ja elinvoimainen kylä jonka sydämenä toimii yhteisöllisyys” taas kertoi toinen.

Luonto nähdään tärkeänä osana Vierumäen vahvuuksia ja identiteettiä ja asukkaat arvostavat paljon monipuolisia mahdollisuuksia liikkua luonnossa ja nauttia raittiista ilmasta. Avoimissa vastauksissa nousi useammassa kohtaa esiin maaseudun rauha mutta kuitenkin lähellä kaupunkien palveluja.

Sijainti Lahden ja Heinolan välissä nousikin vahvuudeksi useammassa vastauksessa. Myös Suomen Urheiluopiston aluetta arvostettiin. Monessa vastauksessa tiivistettiin tyytyväisyys neljään sanaan: “Täällä on hyvä asua.”

Palveluiden tilanne ja tulevaisuus huolettaa eniten

Suurimpana huolenaiheena kylällä on edelleen huoli kunnallisten palvelujen, kuten koulun ja päiväkodin, tulevaisuudesta. Myös kaupallisia palveluja, kuten parturia, parempia postipalveluja ja isompaa kauppaa toivottiin, kun kysyttiin mitä kylällä pitäisi muuttaa, jotta siellä viihtyisi paremmin.

Vain parissa vastauksessa koettiin teollisuuden olevan viihtyisyyttä vähentävä tekijä, mutta toiveita tuli pienistä muutoksista, kuten näköesteistä ja istutuksista teollisuuden naamioimiseksi ympäristöön.

Kulkuyhteys kylältä Opiston alueelle taas nousi esiin useammassakin vastauksessa: Urheiluopistontien huono kunto oli yksi esille tullut asia, samoin kaivattiin viihtyisää kävely/pyöräily/hiihtoreitti opistolta kylän palveluiden ääreen.

Viihtyisän kyläkeskuksen puutetta harmiteltiin myös ja kylän koettiin oleva hajanainen teiden ja teollisuuden halkoma. Myös etenkin nuorille sopivaa kohtaamispaikkaa ja toimintaa kaivattiin useammassa kohtaa.

Lataa kyläkyselyn 2023 tulokset Power Point-esityksenä täältä:


Kaikki blogit